Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 28/01/2024

Dit privacy beleid (het "Privacy beleid") maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden en beide documenten moeten samen worden gelezen.

Resumaker S.L, Spaans ondernemingsnummer B56750292 ("Bedrijf", "Ons", "Wij", of "Onze") exploiteert de website https://resumaker.nl en de dienst die door de website wordt geleverd (de "Dienst" of "Website").

De Onderneming respecteert de privacy van haar gebruikers. Om de bescherming van de Gebruikers te verbeteren, publiceert de Onderneming dit Privacy beleid over hoe de Onderneming Uw informatie verzamelt door Uw gebruik van de Service.

De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR"), de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming ("UK GDPR") en de California Consumer Privacy Act ("CCPA"), en wanneer U het Bedrijf dergelijke informatie verstrekt, zal het Bedrijf uw informatie alleen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de GDPR, UK GDPR en de CCPA. U hebt te allen tijde de controle over uw informatie en u kunt uw toestemming om uw informatie aan het Bedrijf te verstrekken intrekken.

De gegevensbeheerder van de Dienst is Resumaker S.L, Spaans ondernemingsnummer B56750292, de entiteit die beslist hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en voor welke doeleinden, zoals uiteengezet in het Privacy beleid.

 1. Algemeen

Tijdens Uw gebruik van de Dienst zal het Bedrijf Uw volgende gegevens verzamelen in overeenstemming met Uw toestemming die te allen tijde kan worden ingetrokken. Deze gegevens moeten aan ons worden verstrekt als U onze dienst wilt gebruiken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres en e-mailadres;
 • Uw cv en persoonlijke gegevens en foto's zoals door U ingevuld in Uw cv zoals: telefoonnummer, geboortedatum, arbeidsverleden, opleidingen, cursussen, hobby's, vaardigheden, social media profielen, sessie ID, etc.
 • Factuur- en betalingsgegevens.
 • alle andere gegevens die door de Vennootschap in voorkomend geval zullen worden gedetailleerd.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
  1. Onder de GDPR en behoudens verschillende uitzonderingen, heeft U de volgende rechten:
 • Om toegang te krijgen tot Uw persoonsgegevens en om op Uw verzoek een kopie van Uw persoonsgegevens te ontvangen;
 • Om uw gegevens op uw verzoek te corrigeren, te wissen of te beperken (recht om te worden vergeten);
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw gegevens;
 • Om te verzoeken dat het Bedrijf aan U Uw persoonlijke informatie verstrekt en, indien mogelijk, Uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
 • Om uw toestemming voor verwerking te allen tijde in te trekken;
  1. Er zijn geen kosten verbonden aan de uitoefening van bovengenoemde rechten. Met inachtneming van de GDPR kan het Bedrijf U echter een redelijke vergoeding in rekening brengen, inclusief administratiekosten, indien Uw verzoek repetitief of buitensporig is of van het Bedrijf buitensporige en/of dure inspanningen verlangt.
    
  2. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf via de volgende contactgegevens:

Resumaker S.L

Avenida Diagonal 534

Barcelona, 08006

Spanje

support@cv-norge.com

 

 1. Databank en gebruik van informatie
  1. Alle verzamelde informatie zoals hierboven vermeld wordt opgeslagen in de database van het bedrijf. In overeenstemming met uw toestemming, garandeert het bedrijf dergelijke informatie te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Gemakkelijk en efficiënt gebruik mogelijk maken;
 • bestaande diensten en inhoud verbeteren en verrijken;
 • Bestaande diensten en inhoud wijzigen en/of verwijderen;
 • Onderzoek uit te voeren en statistische informatie aan derden te verstrekken (in dat geval zal de verstrekte informatie U niet identificeren);
 • Handhaving van de voorwaarden van het bedrijf;
 • Betalingen innen;
 • Elk ander doel dat in de gebruiksvoorwaarden en dit Privacy beleid wordt beschreven.
  1. Informatie die U besluit aan het Bedrijf te verstrekken wordt verzameld en gebruikt omdat het Bedrijf een legitiem zakelijk belang heeft bij het gebruik van Uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Hierdoor kan het Bedrijf U relevante en gepersonaliseerde inhoud sturen om Uw gebruik van de Dienst te verbeteren. U heeft het recht hiertegen bezwaar te maken door contact op te nemen met het Bedrijf via e-mail: support@resumaker.nl. Houd er rekening mee dat als u bezwaar maakt, dit gevolgen kan hebben voor het vermogen van het Bedrijf om U gepersonaliseerde inhoud te sturen.
    
  2. Houd er rekening mee dat sommige informatie die u wordt gevraagd te verstrekken noodzakelijk is om u de Diensten te verlenen. Daarom kan Uw weigering om bepaalde informatie te verstrekken ertoe leiden dat U de Diensten niet ontvangt, aangezien het Bedrijf dan niet in staat is om U de Diensten te verlenen.
    
  3. het Bedrijf kan uw informatie ontvangen van derden waarmee het Bedrijf samenwerkt (bijv. zakelijke partners, professionele adviseurs, dienstverleners, enz.

 

 1. Doorgeven van informatie aan derden
  1. Afhankelijk van uw toestemming zal het Bedrijf uw informatie overdragen en/of delen in de volgende gevallen en omstandigheden en, indien van toepassing, zal het Bedrijf u hiervan redelijkerwijs op de hoogte stellen:
 • Wanneer U het Bedrijf heeft toegestaan om Uw informatie over te dragen en/of te delen;
 • Wanneer U de gebruiksvoorwaarden van de Website schendt of illegaal handelt;
 • Om de Voorwaarden of andere overeenkomsten of beleid af te dwingen;
 • Om Uw schuld aan de Onderneming te innen via een derde partij die gespecialiseerd is in het innen van schulden, met inbegrip van advocatenkantoren;
 • In antwoord op een dagvaarding of een soortgelijke onderzoeksopdracht, een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een rechtshandhavingsinstantie of een andere overheidsdienst;
 • Om de wettelijke rechten van de Vennootschap vast te stellen of uit te oefenen;
 • Om zich te verdedigen tegen juridische claims; of zoals anderszins vereist door de wet. In dergelijke gevallen kan het Bedrijf elk wettelijk bezwaar of recht waarover het Bedrijf beschikt naar eigen goeddunken aanvoeren of er afstand van doen;
 • Wanneer het bedrijf van mening is dat openbaarmaking gepast is in verband met inspanningen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere overtredingen te onderzoeken, te voorkomen, te rapporteren of er andere actie op te ondernemen;
 • Om de rechten, eigendom of veiligheid van de Onderneming, haar Gebruikers, werknemers of anderen te beschermen en te verdedigen;
 • In verband met een belangrijke bedrijfstransactie, zoals de verkoop van de onderneming, een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in geval van insolventie.
  1. In overeenstemming met de CCPA delen, verkopen, onthullen of commercialiseren wij uw informatie niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 1. Derden

 

  1. Er zijn verschillende plaatsen op de Website waar U op een link kunt klikken om toegang te krijgen tot andere websites die niet onder dit Privacy beleid vallen en niet gerelateerd zijn aan het Bedrijf, waaronder, maar niet alleen, links die leiden naar websites van derden. Deze links kunnen onafhankelijk informatie, waaronder persoonlijke informatie, van U vragen en verzamelen en, in sommige gevallen, het Bedrijf informatie verschaffen over Uw activiteiten op deze links.
    
  2. Elke derde partij zoals hierboven beschreven kan zijn eigen Privacy beleid hebben dat zijn gebruik van persoonlijke informatie beschrijft, en dit beleid zal het gebruik, de behandeling en de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie van de Gebruiker regelen. Indien U aanvullende informatie wenst over het Privacy beleid van derden, raadt het Bedrijf U aan deze Diensten van derden te bezoeken en hun Privacy beleid te lezen.
    
  3. Uw informatie wordt behandeld en gebruikt door vertrouwde derden van de Onderneming, waaronder de volgende ontvangers, om de door de Onderneming geleverde diensten te leveren:
 • Providers, partners en onderaannemers namens de Vennootschap;
 • Aanbieders van analyses en zoekmachines die de Onderneming kunnen helpen bij het verbeteren van de optimalisatie en de prestaties van de Dienst.
 1. Het bewaren van uw informatie

Het Bedrijf bewaart Uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor deze is verzameld te vervullen, waaronder, maar niet uitsluitend, om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. De bewaarperiode wordt bepaald op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van Uw persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van Uw informatie, de doeleinden waarvoor het Bedrijf Uw informatie verwerkt en of deze doeleinden op een andere manier kunnen worden bereikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 1. Gebruik van verschillende technologieën voor gegevensverzameling
  1. Met Uw toestemming gebruiken wij verschillende technologieën om informatie te verzamelen van Uw apparaat en over Uw activiteiten tijdens het gebruik van de Dienst om Uw online-ervaring van de Dienst te verbeteren en te personaliseren, onder meer door middel van het opslaan van cookies op Uw apparaat (Voor meer informatie over cookies, zie onze cookieverklaring). Houd er rekening mee dat sommige van de technologieën die Wij gebruiken noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Dienst en dat sommige worden gebruikt om functies van derden aan te bieden.
    
  2. Houd er rekening mee dat wij de goede werking en het gebruik van de Dienst niet kunnen garanderen, en daarom zullen wij, zonder ons toe te staan informatie te verzamelen via dergelijke technologieën, niet in staat zijn u onze Diensten te leveren en zal u worden verzocht zich te onthouden van elk gebruik van de Dienst.
    
  3. Tijdens uw gebruik van de Dienst kunnen Diensten van derden cookies opslaan op Uw apparaat, bijvoorbeeld wanneer bepaalde inhoud van de Dienst is ingesloten vanuit Diensten van derden. Wij hebben geen controle over deze cookies en U dient het cookiebeleid van deze derden te controleren.
    
 2. Gegevensbeveiliging
  1. Het Bedrijf neemt passende veiligheidsmaatregelen voor gegevensbeveiliging om te helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot Uw persoonlijke informatie. Geen enkel systeem kan echter volledig veilig zijn. Daarom garandeert het Bedrijf niet dat haar diensten volledig immuun zijn voor inbreuken op de beveiliging en/of onbevoegde toegang, inclusief toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de Service , hoewel het Bedrijf contact met U zal opnemen bij een inbreuk op Uw gegevensbeveiliging in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving .
    
  2. Het Bedrijf inspecteert van tijd tot tijd de gegevensbeveiliging van de Service en voert dienovereenkomstig wijzigingen en upgrades uit om de beveiliging van de Service te handhaven. Desalniettemin zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade aan U veroorzaakt door blootstelling van Uw informatie door een onbevoegde toegang tot de database van het Bedrijf en/of door enige nalatigheid of handeling die niet door het Bedrijf wordt gecontroleerd.
    
 3. Minderjarigen

Wij verzamelen of vragen niet bewust informatie van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar en staan niet bewust toe dat minderjarigen de Dienst of een van Onze Diensten gebruiken. Indien wij ontdekken dat wij informatie hebben verzameld van een minderjarige zonder toestemming van zijn/haar ouder of voogd, zullen wij dergelijke verzamelde informatie onmiddellijk verwijderen en zijn/haar toegang tot de Dienst en/of een van Onze Diensten blokkeren.
 

 1. E-mail updates
  1. Het Bedrijf kan al zijn gebruikers aanbieden om e-mailberichten en/of nieuwsbrieven te ontvangen over updates, verbeteringen en andere gebruikersmeldingen met betrekking tot de activiteiten van het Bedrijf, onder meer via e-mails en SMS (de "Mailings").
    
  2. Verduidelijkt wordt dat U op elk moment de mogelijkheid heeft om af te zien van het ontvangen van de Mailings door contact op te nemen met het Bedrijf en/of door te klikken op de 'unsubscribe' link die beschikbaar is in de Mailings die het Bedrijf naar U stuurt .

 

 1. Wijzigingen in dit Privacy beleid

Het Bedrijf kan dit Privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Het Bedrijf zal U hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat U het Bedrijf het laatst hebt verstrekt en/of door op een opvallende manier kennis te geven van de wijzigingen en zal in de kop van het Privacy beleid de datum van wijziging vermelden.
 

 1. Contacteer ons

Wij horen altijd graag van onze klanten. Als u vragen of feedback heeft, neem dan contact met ons op via e-mail: support@resumaker.nl, of schrijf ons op: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanje.