Gebruiksvoorwaarden

Deze verklaring Resumaker S.L beschrijft de gebruiksvoorwaarden van de website van de Onderneming en haar filialen (hierna: "de Onderneming"), die opereert onder het domein resumaker.nl en de daarmee verbonden domeinnamen en elk ander actief adres ("de Website" of "Website van de Onderneming"). De Onderneming heeft het recht deze verklaring te wijzigen of bij te werken. Wij raden u aan deze verklaring van tijd tot tijd te bekijken vanwege deze wijzigingen. Alle termen in deze verklaring zijn voor het gemak in de mannelijke vorm geformuleerd en zijn van toepassing op vrouwen en elk ander geslacht.

Door de verklaring te lezen en de website te gebruiken, verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden in deze verklaring en dat u akkoord gaat met toekomstige gewijzigde voorwaarden. In het geval dat u deze diensten namens een organisatie gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden namens de organisatie en haar geautoriseerde gebruikers en erkent u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze gebruiksvoorwaarden te binden. De overeenkomst is elektronisch en het bedrijf zal de gebruiksvoorwaarden aan de klant presenteren alvorens een handeling te verrichten waarvoor de presentatie ervan vereist is.

 1. Bedrijfseigendom

 

Alle eigendomsrechten op de Website, alle informatie, tekst, afbeeldingen, octrooien, ideeën of andere materialen die op de Website verschijnen (de "Inhoud"), en alle diensten die via de Website worden verleend, met inbegrip van een platform voor het maken van cv's en technologische systemen ter ondersteuning daarvan en persoonlijke gebieden (de "Diensten"), zijn en blijven in het bezit van het Bedrijf en zijn bevoegde entiteiten. De website, inhoud en diensten zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien enz. Afgezien van het gestelde in deze Gebruiksvoorwaarden mag u deze niet kopiëren, wijzigen of er werken op baseren, distribueren, verkopen, overdragen, publiekelijk tonen of uitvoeren, uitzenden of op andere wijze gebruiken. U mag geen enkel deel van de broncode inclusief de CSS, HTML of JavaScript op de website kopiëren of wijzigen. U mag de website, inhoud of dienst niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief zakelijke doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming. Het gebruik van deze website is alleen voor privédoeleinden. Het bedrijf bezit alle eigendomsrechten voor elke verbetering van de website, de inhoud en de bestaande diensten.

 

 1. Gebruik van de website
   

Het gebruik van de website en/of het aanmaken van een cv en/of het aanmaken van een persoonlijke account en/of het op een of andere manier contact opnemen met het bedrijf betekent dat u instemt met een contract met het bedrijf. Soms kunnen gekwalificeerde vertegenwoordigers van het bedrijf contact met u opnemen om u te helpen met uw verzoek. Tenzij u anders aangeeft, machtigt u hierbij het bedrijf om uw cv in zijn depots te bewaren en/of uw cv en/of gegevens over te dragen aan derden en/of relevante partijen die het bedrijf geschikt acht voor uw sollicitatie zoals verderop in deze verklaring uiteengezet. Indien u het contract met het bedrijf wilt beëindigen, stuur dan een e-mail waarin u aangeeft dat u niet geïnteresseerd bent in voortzetting van het contract. Zodra de e-mail door het bedrijf is ontvangen, zal het bedrijf alle communicatie met u beëindigen en uw gegevens niet aan andere partijen doorgeven. U erkent en gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de database, die het bedrijf wettelijk bezit.

 

 1. De partijen bij de overeenkomst

 

De voorwaarden van de overeenkomst gelden tussen het bedrijf en de gebruiker, en annuleren elke andere overeenkomst tussen de partijen. Wijzigingen in deze overeenkomst zullen alleen worden gehonoreerd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.

 

 1. Betaalmogelijkheden

 

De Vennootschap biedt verschillende betalingsmogelijkheden voor haar diensten, waarbij in elke optie de inbegrepen diensten en de uiteindelijke prijs inclusief BTW worden gespecificeerd. De gebruiker kan de optie kiezen die hem past. Visuele fouten in het ontwerp van de betalingsopties verplichten de vennootschap niet.

Elke optie bevat gedetailleerde informatie voor de gebruiker. Fouten of vergissingen van het bedrijf in de prijsopgave of in de betalingsoptie zelf binden het bedrijf niet.

 

 

 1. Verplichtingen tussen de Vennootschap en de Gebruiker

 

De overeenkomst wordt digitaal ondertekend op het moment dat de gebruiker deze goedkeurt en de vereiste gegevens invult. Als de gebruiker elektronisch betaalt voor de dienst, neemt het bedrijf passende beveiligingsmaatregelen voor de betaling.

De vennootschap kan, krachtens de wet, zelf of via derden nagaan of de klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij twijfel over het contract met de gebruiker kan de vennootschap een transactie tussen de partijen weigeren of bijkomende zekerheden vragen.

 

Na de goedkeuring van de overeenkomst tussen de partijen zal het bedrijf de gebruiker de inloggegevens verstrekken die zullen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de account op het platform en de diensten op de website. Door het verstrekken van deze gegevens geeft de onderneming de gebruiker een exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare toegang tot het platform en de diensten, vanaf dat moment en voor de gehele duur van de overeenkomst.

 

De details van de aanmelding en het gebruik van het platform en de diensten zijn volledig persoonlijk, en de gebruiker moet vertrouwelijk omgaan met zijn aanmeldingsgegevens.

 

 1. Transactieprijs

 

Het gebruik van de op deze website aangeboden diensten, sommige of alle, vereist betaling van verschillende soorten en tegen verschillende tarieven, die door de Vennootschap worden vastgesteld en van tijd tot tijd op de website worden gepubliceerd. De prijzen op de website zijn inclusief BTW.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen van onjuistheden in de door hem ingevoerde betalingsgegevens. De gebruiker moet voldoende saldo op zijn rekening hebben om de dienst te kunnen betalen.

 

Indien de gebruiker niet betaalt voor de dienst, ontvangt hij een bericht van het Bedrijf over het uitblijven van de betaling, en heeft hij 14 dagen extra de tijd om de betaling te regelen. Indien de gebruiker aan het einde van de extra dagen de betaling niet heeft verricht, heeft het Bedrijf recht op rente en achterstallige betalingen van 15% van de gebruiker voor elke maand vertraging.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden


Het bedrijf werkt volgens de wet. Na voltooiing van de aankoop zal het cv beschikbaar zijn om te downloaden en zal de gebruiker het platform gedurende de overeengekomen periode mogen gebruiken. Na ontvangst van de diensten zal de gebruiker geen recht hebben op enige terugbetaling en zullen er geen toekomstige aanspraken op het bedrijf in dit verband zijn. Voor eventuele claims hierover kunt u contact opnemen met de Onderneming via de contactpagina (resumaker.nl/contact).

 

 1. Levertijd
   

De Onderneming is verantwoordelijk voor het leveren van de dienst zodra de gegevens van de gebruiker zijn ontvangen en na de bevestiging van de betaling. Indien de levering van de dienst om welke reden dan ook wordt vertraagd, zal de Onderneming de gebruiker uiterlijk 30 dagen na de aankoop informeren. In dat geval heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst zonder kosten te beëindigen en ontvangt hij een volledige terugbetaling.

 

 1. Verplichtingen van de gebruiker

 

De gebruiker zal te zijner tijd alle informatie verstrekken die de vennootschap nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren.

 

De gebruiker verklaart dat het gebruik van de website van het bedrijf uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt en hij stelt het bedrijf vrij van toekomstige beschuldigingen, claims of schade. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het platform en de diensten.

 

De gebruiker zal de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet aan derden verkopen, overdragen of bezwaren.

Het is de gebruiker niet toegestaan controle, toezicht of reverse engineering uit te oefenen op het platform en/of de functionaliteit van het platform.

 

Het gebruik van het platform door de gebruiker zal de reputatie van de Onderneming of iemand namens haar of een andere derde partij niet schaden.

 

De inhoud die de gebruiker naar het platform uploadt, moet worden aangeleverd in de vorm en het formaat die door het Bedrijf worden gespecificeerd. De inhoud is eigendom van de gebruiker en blijft zijn eigendom.

 

De gebruiker garandeert dat de naar het platform geüploade informatie juist, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar en actueel is, ook als deze van een derde afkomstig is. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud door de gebruiker.

 

De gebruiker mag geen inhoud uploaden die onbetrouwbaar, misleidend, lasterlijk, beledigend, discriminerend, hatelijk, racistisch, erotisch, pornografisch, hyperlinks, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk door derden, niet-persoonlijke gegevens, commerciële communicatie, liefdadigheid, informatie over sektes, informatie die virussen, malware, Trojaanse paarden, bots, aanstootgevende/opdringerige/malafide software, andere software die de beveiligings- en beschermingsmiddelen van de dienst omzeilt, de dienst schaadt of de website ruïneert, onderzoeks- of reverse engineering-instrumenten of -toepassingen bevat.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe een digitale kopie te bewaren van alle informatie, gegevens en inhoud die hij in het kader van de overeenkomst, al dan niet via het platform, aan de vennootschap verstrekt.

 

Het gebruik van het platform en de diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

De gebruiker zorgt voor een goede en veilige werkomgeving voor het gebruik van het platform. Het bedrijf zorgt ervoor dat het gebruikersaccount correct is ingesteld op het platform.

 

De gebruiker kan contact opnemen met de Vennootschap via het contactformulier: resumaker.nl/contact

 

 1.  Bedrijfsschulden
   

De Vennootschap heeft het recht het platform te allen tijde geheel of gedeeltelijk te sluiten of de toegang ertoe of de functionaliteit ervan te beperken, voor bepaalde of onbepaalde duur, zonder de gebruiker schadevergoeding te moeten betalen.

 

Het bedrijf heeft het recht het recht om het platform te gebruiken te beperken of te beëindigen of de inloggegevens van de gebruiker te blokkeren als de gebruiker de regels van de website of deze overeenkomst overtreedt.

 

Het bedrijf garandeert niet dat het platform vrij is van fouten, bugs of onderbrekingen. Het bedrijf garandeert niet dat het platform op elk moment beschikbaar zal zijn of dat het op elk moment zonder fouten zal verschijnen.

 

De Onderneming kan een limiet stellen aan de opslagruimte of de gegevens die aan de gebruiker worden verstrekt. De Onderneming heeft het recht om anonieme inhoud te publiceren en te gebruiken tijdens de beëindiging van de overeenkomst om het platform en de diensten en andere ontwikkelingen te verbeteren.

 

 

 

 

 1.  Bewaren van informatie

 

Het bedrijf kan persoonsgegevens van de gebruiker verwerken of verstrekken onder de voorwaarden van de overeenkomst. Deze gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de definitie van privacy volgens het bedrijf, waarmee de gebruiker in het kader van deze overeenkomst instemt.

 

Alle werknemers van het bedrijf die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de gebruiker moeten een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

 

De gebruiker vrijwaart het bedrijf tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf via het platform en/of de diensten of door een derde die diensten aan het bedrijf levert.

 

 1.  Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het platform, de diensten en alle andere in het kader van de overeenkomst geleverde zaken berusten uitsluitend bij de Vennootschap of iemand namens haar. De gebruiker krijgt slechts een gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst.

 

De gebruiker mag op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap op het platform en de diensten.

 

De gebruiker mag niet wijzigen, onderzoeken, reproduceren, demonteren of reverse engineering toepassen. Het is de gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten om de broncode van het platform te achterhalen, zelf of via software van derden of partijen namens hem.

 

Het Bedrijf heeft het recht de rechten van zijn intellectuele eigendom te beschermen, en de gebruiker mag de beschermende maatregelen van het Bedrijf niet verwijderen of nalaten.

 

In het geval dat in rechte wordt vastgesteld dat het platform en de diensten inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, of in het geval dat het bedrijf meent dat er een kans bestaat dat een dergelijke inbreuk dreigt, zal het bedrijf de gebruiker blijven toestaan het platform te gebruiken. Indien het bedrijf meent dat dit niet mogelijk is, heeft het bedrijf het recht de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding aan de gebruiker.

 

 1.  Overdracht van rechten

 

De gebruiker mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan een derde.

 

 1.  Contractperiode en opzegging

 

De contractperiode is de door de gebruiker in het betalingsplan gekozen periode.

Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder schriftelijke kennisgeving beëindigen in geval van nalatigheid, niet-naleving van de regels van de website of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding of compensatie te moeten betalen, in de volgende gevallen: faillissement of faillissementsaanvraag van de partij die geacht wordt zijn verplichtingen niet te kunnen nakomen.

 

Indien de gebruiker een tegenprestatie van het bedrijf heeft ontvangen, heeft de gebruiker geen recht op terugbetaling.
Bij beëindiging van het contract vervallen de gebruiksrechten van de gebruiker op het platform.


 

 1. Abonnementsvoorwaarden
  1. Om gebruik te kunnen maken van de door de Onderneming aangeboden Diensten, moet de Gebruiker zich op de Dienst abonneren door een formulier in te vullen en de door de Onderneming gevraagde gegevens te verstrekken.
  2. Het is mogelijk om u te abonneren op verschillende abonnementen tegen prijzen die op de Website staan vermeld en die inclusief BTW zijn, tenzij anders vermeld. Het Bedrijf kan de prijzen en de Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen en U kunt in dergelijke gevallen geen aanspraken maken op het Bedrijf.
  3. Een abonnement op de Service is onderworpen aan een vergoeding die van tijd tot tijd door het Bedrijf wordt vastgesteld. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze vergoeding te verhogen of te verlagen en/of de beschikbare abonnementen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In het geval van een verlaging van de abonnementskosten heeft de Gebruiker geen recht op enige terugbetaling en/of korting en/of enig ander voordeel of aftrek en heeft de Gebruiker in dat geval geen aanspraken op het Bedrijf.
  4. Elk abonnement wordt automatisch verlengd totdat het door de Gebruiker wordt opgezegd, en in geval van een verlaging van de abonnementskosten heeft de Gebruiker geen recht op enige terugbetaling en/of korting en/of enig ander voordeel of aftrek en heeft de Gebruiker in een dergelijk geval geen vorderingen tegen het Bedrijf.
  5. De Gebruiker kan betalen via Credit Card / Debit Card / PayPal / Apple Pay.
  6. Indien een Abonnee de betaling van abonnementsgelden niet voldoet, kan het Account van de Abonnee worden geblokkeerd en kan alle inhoud van zijn account worden verwijderd en kan de Gebruiker in een dergelijk geval geen aanspraak maken op het Bedrijf. Verduidelijkt wordt dat annulering van het abonnement de Gebruiker niet ontslaat van betaling van onbetaalde vergoedingen en dat de Abonnee geen recht heeft op restitutie van door hem betaalde bedragen.
  7. Verder wordt verduidelijkt dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om op elk moment en naar eigen goeddunken de abonnementsgelden en de Diensten die het aanbiedt te wijzigen en/of extra functies aan de Dienst toe te voegen en dat de Gebruiker in een dergelijk geval geen aanspraken tegen het Bedrijf kan doen gelden.
  8. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Website of een deel daarvan om welke reden dan ook op elk moment naar eigen goeddunken af te sluiten en U heeft in een dergelijk geval geen aanspraken op het Bedrijf en de Abonnees hebben geen recht op enige terugbetaling en/of betalingsaftrek die zij voor de Diensten hebben betaald.

 

 1.  Gebruik van de website

 

De gebruiker mag de website, de inhoud en de diensten die er deel van uitmaken, gebruiken. Door het gebruik ervan stemt de gebruiker ermee in de website, de inhoud of de diensten uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij hij een uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming heeft gekregen. In dit kader stemt de gebruiker ermee in geen van de volgende handelingen te verrichten, tenzij hij vooraf, schriftelijk en met inachtneming van de voorwaarden van die toestemming (voor zover die is verleend) toestemming van de Onderneming heeft verkregen:

 

 • De diensten te gebruiken in strijd met een wet, recht van het Bedrijf of een andere
  persoon of de diensten te
  misbruiken.
 • Pogingen om toegang te krijgen tot de systemen van het bedrijf of niet-publieke delen van de website en deze aan te vallen of illegaal te infiltreren of te saboteren.

- Proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken of te testen of
     beveiligings- of verificatiemaatregelen te schenden.

- binnendringen of inbreken in een persoonlijke ruimte van een andere gebruiker.

- Probeer binnen te dringen en toegang te krijgen tot de cv's van andere gebruikers dan hij.

- Proberen toegang te krijgen tot de website, inhoud of diensten of er een crawling tool op loslaten.     De website doorzoeken met een motor, software, tool, agent, faciliteit of mechanisme behalve de software die door het Bedrijf wordt geleverd.

 • Proberen software op de website, de Inhoud of de Diensten te ontcijferen, compileren, demonteren of reverse engineeren.
 • De werking van de site, inhoud of diensten ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het kopiëren en gebruiken, of anderen toestaan om te kopiëren en te gebruiken, wijzigen, reproduceren,
  afgeleide werken produceren
  , framen, spiegelen, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, uitzenden of
  distribueren van de website of delen ervan, de inhoud of diensten in welke vorm of
  media of op welke manier dan ook.
 • De werking van software of andere middelen, waaronder Crawler Robots software, etc., mogelijk maken met als doel het zoeken, scannen, kopiëren of automatisch ophalen van de website. Een compilatie, verzameling of opslagplaats creëren die inhoud of informatie van de website bevat.
 • Inhoud van de website weergeven in een frame (frame/iframe), zichtbaar of verborgen.
 • Linken naar website en de inhoud ervan vanuit elke bron die pornografische
  inhoud, inhoud die aanzet tot racisme of onwettige discriminatie, of die
  illegaal is, of die aanzet tot illegale activiteiten, of waarvan de publicatie illegaal is.
 • De toegang van een gebruiker, host, server of
  netwerk verstoren of trachten te verstoren
  , met inbegrip van en niet beperkt tot het verzenden van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, digitale aanval, Man In the Middle-aanval, DDoS-aanval (Prevention of Service), tools voor penetratietesten, kwaadaardige tools, spyware, malware,
  vandalisme, overbelasting van software, flooding, spam of verstopping van de website
  mailbox of elke activiteit die de website schaadt of informatie steelt van de diensten van het bedrijf.
 • Inhoud uploaden die de rechten van een ander schendt - met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.
 • Informatie betreffende minderjarigen en/of dergelijke de onthulling van hun identiteit, hun persoonlijke gegevens en de wijze waarop contact met hen kan worden opgenomen.
 • Elke informatie of aanbieding of toepassing die commercieel is en/of reclame/marketinginformatie bevat.
 • Zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van zijn relatie met een persoon of entiteit verbonden aan het bedrijf of zijn verschillende systemen.

  Het bedrijf heeft het recht om schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en aan te klagen, inclusief schending van intellectuele eigendomsrechten en alles wat verband houdt met de veiligheid van de website en zijn gebruikers, tot aan de uitvoering van de wet. Bovendien kan het bedrijf wetshandhavingsinstanties betrekken en met hen samenwerken bij de vervolging van gebruikers die deze gebruiksvoorwaarden schenden. De gebruiker erkent dat het bedrijf het recht heeft om de toegang tot de website, de inhoud en de diensten en het gebruik ervan te controleren om de naleving van de Gebruiksvoorwaarden en de lopende werking van de website te waarborgen.

  Indien de gebruiker een van de Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt zijn toestemming om de website, inhoud en diensten te gebruiken automatisch ingetrokken, zelfs als hij in een bepaald betalingsplan zit, en heeft hij geen recht op terugbetaling. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de website, de inhoud en de diensten op elk moment te beëindigen, met of zonder reden. De Onderneming behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het verlenen van diensten of de website, inhoud en diensten te wijzigen.

 

 1.  Registratie website

 

Het gebruik van de website houdt geen registratie in, maar voor verschillende onderdelen van de website, zoals het persoonlijke gedeelte, het aanmaken van een cv en het contactgedeelte, kan het nodig zijn om te registreren en persoonlijke en identificerende informatie te verstrekken op verzoek van het bedrijf.

 

Door zich te registreren op de website gaat de gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf. Tijdens de registratie kan de gebruiker gevraagd worden zijn instemming met de gebruiksvoorwaarden van de website uitdrukkelijk te bevestigen. In elk van deze gevallen zal de gebruiker de registratie pas kunnen voltooien nadat hij in elke fase de gevraagde gegevens heeft verstrekt en zijn toestemming heeft verkregen. Als de gebruiker wordt gevraagd de vermelde gegevens te verstrekken voor het gebruik van een van de diensten van de website, moet hij alleen correcte, nauwkeurige en volledige gegevens verstrekken. Onjuiste informatie kan verhinderen dat de gebruiker de website naar behoren gebruikt en dat er contact met hem wordt opgenomen.

 

Het gebruik van delen van de website die registratie en goedkeuring vereisen, geeft aan dat de gebruiker instemt met het ontvangen van advertenties van het Bedrijf en/of iemand namens het Bedrijf. De reclame wordt naar de gebruiker gestuurd via de gegevens die hij tijdens de registratie aan het Bedrijf heeft verstrekt. De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken en het Bedrijf op de hoogte stellen van zijn weigering om advertenties, in het algemeen of van een bepaald type, te ontvangen door het sturen van een bericht van weigering. De wijze van verzending van het bericht van weigering zal worden vermeld in de advertentie die het Bedrijf en/of iemand namens het Bedrijf aan de gebruiker zal sturen.

 

 1.  Systeem Registratie: Wachtwoord

 

Door zich in te schrijven voor een van de diensten kan de gebruiker gevraagd worden een wachtwoord in te voeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het wachtwoord dat hij gebruikt om toegang te krijgen tot alle persoonlijke delen van de website en in het bijzonder tot het door hem aangemaakte cv. De gebruiker aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten of handelingen onder zijn wachtwoord, ongeacht of hij al dan niet toestemming heeft gegeven voor deze activiteiten of handelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit wachtwoord aan niemand anders te geven. De gebruiker moet zijn wachtwoord zo vaak mogelijk wijzigen. De gebruiker moet het bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord. De gebruiker zal nooit een ander gebruikersaccount en wachtwoord gebruiken en/of proberen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere gebruiker.

 

 

 

 1.  Platform voor het maken van cv's

 

De Vennootschap exploiteert een platform dat de creatie van een cv op een visuele en handige manier mogelijk maakt voor elke persoon die dit wenst. De handelsnaam van de Vennootschap is Resumaker.

 

Het gebruik van dit platform is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de privacyvoorwaarden die op deze pagina staan vermeld en houdt in dat de gebruiker daarmee instemt. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dient hij geen gebruik te maken van de website.

 

Het cv-creatiesysteem is een innovatief platform dat door het bedrijf is opgezet en waarop octrooi is aangevraagd. Het systeem stelt de gebruiker in staat om details in te vullen in de weergegeven velden en het creëert vervolgens het cv. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de door de gebruiker ingevoerde informatie en dient alleen als platform voor het creëren van het document.

 

Er wordt verklaard en overeengekomen dat de softwarecode beschermd is door het auteursrecht en dat het daarom verboden is de code en/of enig deel van de code en/of wachtwoorden voor toegang tot de persoonlijke account te kopiëren en/of te verstrekken aan enige partij, al dan niet tegen betaling, zonder uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

 

Het systeem filtert geen informatie, inhoud, onjuiste informatie en/of andere door de gebruiker ingevoerde gegevens, maar geeft alleen de informatie weer zoals die in de daarvoor bestemde velden staat. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uiteindelijke bestand, de integriteit ervan of het niveau ervan ten opzichte van de andere, schade, verlies van werk, de impact ervan op de carrière, psychisch leed, enz. of enige directe of indirecte gevolgen voor de gebruiker, eigendommen of derden ten gevolge van het gebruik.

 

Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van het gebruik van het systeem voor het aanmaken van cv's. De gebruiker stemt ermee in en begrijpt dat hij als enige verantwoordelijk is en dat het Bedrijf slechts een infrastructuur levert voor het aanmaken van het bestand. De gebruiker erkent dat de inhoud die hij aanlevert onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. De gebruiker of een derde partij zal in deze kwestie geen enkele vordering hebben tegen het Bedrijf, zijn managers, werknemers en/of iemand namens hem.

 

Het bedrijf zal zijn best doen om een maximale beschikbaarheid van het systeem voor het maken van cv's te handhaven. Zij garandeert echter niet dat het systeem voor het aanmaken van cv's te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het bedrijf kan het beheer van de website stopzetten, de inhoud bijwerken, opslaan en zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de gebruiker als gevolg van deze beslissing lijdt. Het bedrijf zal zijn best doen om het door de gebruiker aangemaakte cv te behouden, maar als het cv wordt verwijderd als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en updates, verbindt het bedrijf zich er niet toe om het cv op zijn servers te bewaren en is de gebruiker verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de bestanden.

 

In het geval van kwaadwillig gebruik en/of ander commercieel gebruik van een gebruiker of iemand namens hem in het systeem voor het maken van cv's, zal de gebruiker het bedrijf moeten vergoeden voor de veroorzaakte schade.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de website niet automatisch te scannen (Crawling) en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enig ander doel zonder toestemming van de Vennootschap. Elke inbreuk op deze verplichting kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

Voor alle duidelijkheid wordt verduidelijkt dat het ten strengste verboden is de rechten of de account van de gebruiker over te dragen aan een andere gebruiker en/of iets te dupliceren en/of te kopiëren en/of te publiceren zonder toestemming van het Bedrijf en/of te saboteren en/of kwaadaardige acties uit te voeren en/of reverse engineering, en/of elk onredelijk of illegaal gebruik van het systeem voor het maken van cv's.

 

Verduidelijkt wordt dat het gebruik van de website uitsluitend bestemd is voor particulieren. Elk ander gebruik vereist een schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Het kopiëren, verspreiden, afleveren, verzenden, publiceren van informatie op de website die niet is toegestaan door het Bedrijf, is strikt verboden en vormt een schending van de wet.

 

De gebruiker krijgt toegang tot een persoonlijke ruimte in het systeem voor het maken van een cv. Hij zal kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord en deze gegevens zo goed mogelijk beveiligen. In het persoonlijke gedeelte zal hij onder meer het cv kunnen zien dat hij via het systeem heeft aangemaakt en zal hij dit kunnen bewerken en/of verwijderen, factureringsgegevens kunnen instellen en zijn persoonlijke account kunnen verwijderen.

 

Het Bedrijf zal er alles aan doen om het binnendringen van onbevoegden in de persoonlijke ruimte te voorkomen, met behulp van geavanceerde technologieën, encryptie en ook tests door informatiebeveiligingsdeskundigen van tijd tot tijd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die aan de gebruiker wordt toegebracht als gevolg van onbevoegde binnendringing en zal alles in het werk stellen om juridische stappen te ondernemen tegen dergelijke indringers.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een inactieve, fictieve gebruikersaccount, of een account die verdacht wordt van ongepaste en/of illegale en/of verboden activiteiten, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. De gebruiker verwijdert elke claim met betrekking tot schade die hem kan worden berokkend als gevolg van het verwijderen van zijn account.

 

De Vennootschap zal de cv op haar servers veilig bewaren volgens de door de wet bepaalde voorschriften. Het Bedrijf garandeert niet de periode van bewaring van de informatie en de gebruiker is verantwoordelijk voor het persoonlijk back-uppen van de informatie en verwijdert toekomstige claims voor het niet opslaan van persoonlijke informatie op de servers van het Bedrijf.

 

Alle voorbeelden, tips, richtlijnen en aantekeningen die aan de gebruiker worden gepresenteerd zijn bedoeld om hem te helpen bij het proces en zijn geen vervanging voor het eigen oordeel van de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het schrijven van cv's, het gebruik ervan en het verspreiden ervan onder potentiële werkgevers. Het Bedrijf garandeert op geen enkele wijze resultaten na het gebruik van een cv gemaakt met bovenstaand systeem.

 

De gebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van het systeem voor het maken van cv's afhankelijk is van de aansluiting bij de databanken van het Bedrijf en het opslaan van de gemaakte cv's op de servers van het Bedrijf. De gebruiker erkent dat hij de Gebruiksvoorwaarden op deze pagina in zijn geheel heeft gelezen en goedgekeurd en in het bijzonder de paragrafen betreffende het gebruik van de door het Bedrijf ontvangen informatie of het verwijderen van persoonlijke informatie.

 

Alle auteursrechten en/of intellectuele eigendommen, inclusief de morele rechten met betrekking tot het platform voor het maken van cv's - inclusief websiteontwerp, UI, UX, Flow, servercode, clientcode, HTML, CSS, JavaScript, inhoud, voorbeelden van cv's, cv-sjablonen, cv-ontwerpen, grafische bestanden, wijze waarop de informatie op de website wordt gepresenteerd en bewerkt - zijn uitsluitend voorbehouden aan het Bedrijf en elke schending zal leiden tot gerechtelijke stappen.

 

Het gebruik van het systeem kan betaling inhouden volgens de gespecificeerde betalingsplannen. Indien de gebruiker instemt met het betaalde plan, verbindt hij zich ertoe alle kosten van zijn account te betalen. De gebruiker verklaart dat het hem bekend is dat alle op de website opgeslagen informatie exclusief eigendom is van de Vennootschap en dat de Vennootschap alle rechten heeft op de informatie en het gebruik ervan.

 

 1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gebruiker

 

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of gegevens en/of informatie die door de gebruiker op de website of het gemaakte cv in het bijzonder wordt verstrekt en/of weergegeven. Het Bedrijf garandeert niet dat de door de gebruiker verstrekte gegevens juist zijn. De gebruiker kan verdachte activiteiten aan de vennootschap melden, indien hij deze in zijn account heeft geconstateerd.

 

 1. Disclaimer

 

De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website, de inhoud en de verschillende diensten van het bedrijf, en het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de gebruiker of iemand namens hem of enige andere derde partij, inclusief enig verlies of kosten, direct of indirect, aan de website en alle inhoud en diensten die deze bevat.

 

 1. Nieuwsbrief en elektronische post

 

Bij het versturen van zijn gegevens geeft de gebruiker de toestemming aan de Onderneming om hem toe te voegen aan haar mailinglijst en hem van tijd tot tijd e-mails te sturen over verschillende onderwerpen. Elk bericht dat door het bedrijf wordt verstuurd zal de optie bevatten om zich uit te schrijven voor zijn mailinglijst. Als de gebruiker vraagt om zich uit te schrijven, zal het bedrijf hem uit zijn mailingbestand verwijderen. De gebruiker kan verzoeken om alle in de systemen van het bedrijf opgeslagen data te verwijderen en/of hem uit de ontvangersdatabase te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@resumaker.nl.
 

 1. Paddle
  Ons bestelproces wordt uitgevoerd door onze online reseller Paddle.com. Paddle.com is de Merchant of Record voor al onze bestellingen. Paddle verzorgt alle klantenservice vragen en behandelt retourzendingen. Voor terugbetalingen of het annuleren van door Paddle gefactureerde abonnementen, bezoek Paddle.net.

 

 1. Veranderingen en stopzetting van activiteiten

 

De Vennootschap kan van tijd tot tijd de structuur van de website, het uitzicht en de vormgeving ervan, de omvang en de beschikbaarheid van de diensten op de website en elk ander aspect van de website zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onder meer worden aangebracht rekening houdend met het dynamische karakter van het internet en de technologische en andere veranderingen die er plaatsvinden. Dergelijke wijzigingen kunnen van nature storingen of ongemakken met zich meebrengen. De gebruiker heeft geen enkele aanspraak of vordering op de Onderneming voor het aanbrengen van dergelijke wijzigingen of voor storingen die door de uitvoering ervan zullen optreden.

 

Zonder af te wijken van het bovenstaande zal de Onderneming het recht hebben om op elk moment de dienstverlening op de website geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien mogelijk zal de Onderneming een redelijke tijd van tevoren een voorafgaande kennisgeving op de website publiceren over de beëindiging van de diensten. Bij beëindiging van de diensten zal de Vennootschap de inhoud en informatie op de website gedurende een aanvullende periode bewaren en vervolgens gerechtigd zijn deze te verwijderen zonder een back-up ervan te bewaren en zonder kennisgeving.

 

 1. Recht en jurisdictie

 

De Gebruiksvoorwaarden en de Site en zijn Inhoud worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Spanje. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de aanpassing van de Site en/of de Inhoud en/of hun toegankelijkheid buiten Spanje. Elk geschil en/of onenigheid en/of elke andere zaak die voortvloeit uit of in verband met de Site en/of alles wat daarop staat en/of deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgelost in, en de enige en exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in de stad Barcelona district.

 

 1. Contacteer ons

 

De Onderneming houdt zich aan de bepalingen van de wet en respecteert de rechten van de gebruikers van de website. Indien de gebruiker nog vragen heeft over de Gebruiksvoorwaarden, en/of meent dat de Onderneming zijn rechten schendt, en/of meent dat zijn privacy is geschonden tijdens het gebruik van de website, dient hij contact met ons op te nemen (support@resumaker.nl) en de Onderneming zal proberen zijn verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.